NEFAC ile Röportaj – Left Turn Magazine

NEFAC* Kuzey-doğu Anarko-Komünistler Federasyonudur. Birleşik Devletler’in Kuzey-doğusu, Quebec ve Toronto’daki kolektiflerin oluşturduğu bir federasyondur. The Roundhouse Kolektifi Baltimore, Maryland’deki bir NEFAC üyesidir. Bu röportaj Roundhouse üyesi olan Flint, Jim ve Andrew’le birlikte Roundhouse’ı destekleyen Jason and Matt’le yapıldı. 

“Anarko-komünizm” nedir?

Andrew: Anarko-komünizm, anti-otoriter ve anti-hiyerarşik komünizmdir. Biz bir parti yapısının olmasına karşıyız ve seçimlere yönelik siyasete inanmıyoruz. Doğrudan demokrasiyi savunuyoruz.

Flint: Anarko-komünizm siyasi ve ekonomik özgürlüktür, sermayeye ve her türlü devlete muhalefet ve bir “parti”nin tekeli yerine birleşmenin özgürlüğüdür. Biz bir devlete evrilecek “öncü” bir partiyi savunmuyoruz.

Matt: Anarko-komünizm halkın kendisini örgütlemesine ve partinin değil fikirlerin liderliği ilkesine dayanır. İnsanların, doğrudan demokrasi ile fikirlerini tabandan geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Kitlelere önderlik eden aydınlanmış bir grup insanı değil, kendi kendini örgütleyen işçileri ve toplumu destekliyoruz. Sevdiğimiz yazarlar Alexander Berkman, Emma Goldman, Nestor Makhno, Kropotkin, Murray Bookchin ve Andrew Flood, Colin Ward gibi çağdaş yazarlar ve Freedom Press kitapları. Konsey komünistleri, situasyonistler, Lenin’in çocukluk hastalığına sahip olarak tanımladığı sol kanat komünistler, Kore Anarşist Federasyonu, 1918-1921 arasında Ukrayna İsyan Ordusu ve İspanya İç Savaşı’nda CNT/FAI ve Durruti’ nin Dostları’nın geleneğindeniz. İrlanda İşçi Dayanışma Hareketi ve İngiltere’deki Anarşist Federasyon gibi çağdaş örgütlenmeler ile ilişkilerimiz var.

Jim: Anarko-komünizm, işçilerin özgür birliği ve iş-yerinde doğrudan demokrasiye güvenir.

Andrew: “woblar”(Uluslararası Endüstri İşçileri üyeleri; IWW) bize çok zarar verdi. IWW, içinde bir sürü anarko-sendikalistin bulunduğu bir emek örgütüdür ve biz anarko-komünist bir politik örgütlenmeyiz. Çoğu anarko-sendikalist aynı zamanda anarko-komünisttir.

NEFAC ne zaman ve neden kuruldu?

Kasım 1999’ daki Seattle protestolarından sonra Boston’daki Sabate kolektifinin gazetesi “Özgür Olmaya Cesaretimiz Var”da federasyondan bölgesel bir çağrı vardı. Quebec ve Batı Virgina’ daki kolektifler de NEFAC’ ın kuruluşuna katkıda bulundular. Aşk ve Öfke’ nin 1997’ de dağılmasından sonra Kuzey Amerika’da güçlü bir anarşist örgüt olmadığı için NEFAC kuruldu. Birçok insanda, kararlar alabilecek ve birlikte bir şeyler yapabilecek bir örgüt oluşturma yönünde güçlü bir arzu vardı. Anarşist gelenekte temelden farklı olan iki örgütlenme biçim vardır: Sentezcilik ve platformculuk. Sentezcilikte herkes çok geniş politikaları olan tek bir örgütün içindedir. Bu bazen “A’ larının etrafını bir daire çizen herkes” şeklinde ifade edilir.

Andrew: Bunun bir örneği 1996 Chicago Aktif Direniş Konferansı’ ndan sonra oluşan Atlantik Anarşist Çevresi’ dir. İnsanı çıldırtan bir durumdu çünkü ne bir örgüt vardı, ne de bir karar alma süreci. O yüzden bir eylem çağrısı bile yapamıyorlardı.

Flint: A16 için “devrimci anti-kapitalist blok” oluşturma çağrısı NEFAC’ ı oluşturan bazı kolektifler ve bireyler tarafından yapılmıştır; biz gelişmenin bu aşamasına “proto-NEFAC” diyoruz. Bu sonunda en büyük Kuzey Amerikan Kara Blokları’ndan biri oldu. Politiktik ve iyi örgütlenmiştik. Açık bir beyanatta bulunabiliyorduk. Aynı zamanda “Küresel Adalet için Hareket” ile ilkeli bir biçimde çalışabiliyorduk. Onlar ile kendini savunma ve mülkün imhası da dahil birbirinden farklı çeşitli taktiklerin uygulanması gerektiği ve kapitalizmi ve onun IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlarını reforme etmekle yetinmeyip onu yıkmak gerektiği konusunda fikir ayrılığı içindeydik.

Andrew: Anti-kapitalizm meselesini gerçekten bastırdık. Naomi Klein gibi insanlar bunun adını bile anmaz. Sadece “hareket” derler.

Flint: Anti-kapitalist hareket içinde göç ve sınırlar konularında AFL-CIO’yu (American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations / Amerikan Emek Federasyonu – Sınai Örgütler Kongresi) da çok eleştiriyoruz. Platformculukta her örgütün, örneğin hedefler ve ilkeler konusunda, ideolojik birlik, taktiksel birlik, kolektif sorumluluk sahibi olması gerektiğine inanılır. İşçi sınıfını örgütlemekten mi yanasınız yoksa ilkelciliğe dönerek onu imha etmekten mi gibi konularda fikir birliği içinde olmamız gerekir.

Matt: NEFAC platformist geleneği izliyor ancak onu 21. yüzyıla uygun bir şekilde genişletiyor. Bu geleneğin ilk ifadesi 1921’de Paris’te Rusya’dan gelen sürgünlerin Fransız anarşistleri ile birlikte yazdıkları “Liberter Komünistlerin Örgütlenme Platformu”dur. Bu metnin temel argümanı anarşistlerin örgütlenmeye ihtiyaç duyduklarıdır.

Flint: NEFAC’ ın mücadelenin tekelini elinde bulundurduğunu düşünmüyoruz. Biz bir grubuz ve başka grupların oluşmasını teşvik ediyoruz. Şu anda taktiksel birliğimiz birkaç konuda yoğunlaşmaya dayanıyor: İşçilerin mücadelesi, yoksulluğa karşı çalışmak, barınma ve yoksul bölgelerin restorasyondan geçirildikten sonra zenginlere peşkeş çekilmesine karşı mücadele. Bu üç odağı Şubat 2002 konferansında uzun bir tartışma sonunda seçtik çünkü bunların uzun vadede sistemde kırılma potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz.

Andrew: Desteklediğimiz daha başka bir sürü şey var. Şu anda sadece onlara odaklanmış değiliz. Bu bölgesel olarak bulunduğumuz yere göre işlevlenir. Leninistlerden farklı olarak bütün cevapların bizde olduğuna inanmıyoruz. Bazı şeyleri ortaya çıkartmak için sadece tahlil, tartışma ve münazarayı kullanıyoruz.

Flint: Otoriteyle değil fikirlerle önderlik edileceğine inanıyoruz. Ama fikirlerimizin başkaları tarafından eleştirilmeden benimsenmesi gerektiğine inanmıyoruz.

Andrew: İnsanlar gelip bize ne yapmaları gerektiğini soruyorlar, biz de onlara bildikleri gibi yapmalarını söylüyoruz. Biz ne öncü bir örgütüz ne de bir kitle örgütü kurmaya çalışıyoruz. Biz yerel, tabandan gelen eylemlere taraftarıyız.

Jim: Biz kendimizi kitle hareketi içinde küçük, birleşmiş bir grup olarak görüyoruz.

Flint: Baltimore’ daki herkesin NEFAC’ a katılmasını istemeyiz. Çünkü o zaman birbirinin karşıtı olan çok fazla fikir olur ve o zaman ideolojik birliğimizi kaybederiz. Kitle mücadelelerine katılmak ve hareketi fikirlerimiz yönünde kışkırtmak isteriz ama bu mücadelelere önderlik etmek ve onları denetlemek istemeyiz. Devrimi kendimizin getireceğimize inanmıyoruz. Devrim geldiğinde şimdi politik olarak faal olan insanların çoğu kendi hayatlarının denetimini eline alan insanlar tarafından yaya bırakılacaklar. Söyleyecek şeyimiz var. Ama aynı zamanda dinlemek de istiyoruz. İşçi arkadaşlarımız ve toplumumuzun mensupları gibi mücadelenin parçası olmak ve mücadeleye bazı tarihsel anılar sağlamak istiyoruz.

Matt: Kimin toplulukta olduğu bizim kim olduğumuz ve arka planımızda ne olduğu konusunda hassas olmak zorundayız.

NEFAC nasıl örgütlenir?

NEFAC Benzerlik taşıyan grupların oluşturduğu bir federasyondur. Benzerliğe dayanan grup yapısı anarşist gelenekte vardır ve büyük bir ihtimalle bu anarşizmin anti-kapitalist harekete yaptığı en etkili katkıdır. Bu İspanya iç savaşında baskıya karşı FAI tarafından kullanılan bir yapıdır. NEFAC’ ın benzer gruplarının özerklikleri vardır ama koordine olmuşlardır. NEFAC’ taki her benzerler grubu kararlarını istedikleri gibi alabilir yeter ki bu doğrudan demokrasiye dayanan bir süreç olsun. bazı gruplar konsensüs kullanırlar bazıları kullanmazlar. Starhawk’ ın benzer gruplar üzerine yazdıklarının önemli bölümü çok değerlidir.

Flint: Yılda iki defa konferans yapılır. Bunlara katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Konferansların arasında karar verme organı federal konseydir. Her kolektiften bir oy hakkı olan birer delege ile oluşturulur. Öneriler kolektifin içinde tartışılır. Delegeler yetkilidir ve her an geri çağrılabilirler. NEFAC’ ın bir tüzüğü (http://flag.blackened.net/nefac) ve ideolojik birliği vardır o yüzden birçok karar fikir birliği ile alınır. Aidatların belirlenmesi gibi bürokratik kararlar dışında herhangi bir karar üzerinde tartışma olduğu nadirdir. Şubat 2002 konferansında odaklanılması gereken üç alanın ne olması gerektiği konusunda güçlü ideolojik tartışmalar oldu. Şimdi her insanın tek oyu olmasından ziyade her grubun tek oyu olup işin daha demokratik olması yönünde konferansların reforme edilmesi konusunda bir tartışma yürüyor. Konferanslardan önce önerilerin taslaklaştırılmasını ve yaygın biçimde dağıtılmasını hedefleriz; böylece benzer grupları bunları tartışabilir ve daha iyi temsil edilebilirler.

Andrew: Bulunduğumuz coğrafya ve iki lisanlı olmamız göz önüne alındığında artık bir arada durma konusunda başarılıyız. İki uluslu ve iki dilli olmanın bizim teorik gelişmemizde ve bir arada durmamızda büyük önemi oldu. Özellikle 11 Eylül’den sonra geniş bir perspektif sahibi olmak çok önemliydi. Birbirimizden çok şey öğrendik.

Roundhouse Kolektifi nedir ve NEFAC ile nasıl bir bağlantısı vardır?

Andrew: Roundhouse Kolektifi NEFAC’ ın oluşması sürecinde (Batı Virginia, Morgantown’ da düzenlenen) ikinci konferansa Baltimore’ dan katılanlar tarafından oluşturuldu. Birinci konferans Boston’da yapılmıştı. NEFAC’ ı oluşturma önerisi burada sunuldu. Morgantown konferansında örgütlenmenin hedefleri ve ilkeleri sonuca bağlandı.

Öyleyse NEFAC’ ın bir parçası olmakla ilgilenmek Roundhouse Kolektifi’nin oluşumunu ateşleyen şey oldu. 

Flint: Roundhouse Kolektifi adı 1877’de Batı Virginia’da başlayan ve Baltimore’ a yayılan B&O demiryolu işçilerinin grevinden gelir. Bu kendiliğinden ve özerk bir eylemdi ve askerler Baltimore’ a geldiğinde birçok başka grevdeki sendikacı, askerler ile savaşmak için B&O işçilerine katılmış. bu ABD tarihindeki en geniş kendiliğinden ayaklanmalardan birisidir.

Flint: Roundhouse Kolektifi emekle ilgili meselelere odaklanır. Başka benzer gruplar başka konulara odaklanırlar. Boston’daki Sabate Kolektifi “Kuzey-doğu Anarşisti” adlı dergiyi üretir ve barınma konularına odaklanır. Boston’daki Sofia Perovskaya Kolektifi daha ziyade Northeast Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Boston’daki Barricade Kolektifi aylık Barricade dergisini üretir ve anti-faşist çalışmaya odaklanır. Boston Yerel Birliği (Boston’daki bütün NEFAC gruplarının toplamı) Öfkeli Kiracılar Sendikası ile birlikte barınma mücadelesi vermektedir.
Flint: Montreal’deki Bete Noir (Kara Hayvan) Kolektifi işsizlik ve barınma mücadelesine odaklanmıştır. Montreal’deki Gerçekle Yüzleşme Kolektifi ağırlıklı olarak Concordia Üniversitesi’ nde örgütlüdür ve Filistinlilerle dayanışma çalışması yapar. Montreal’ deki RASH (Kızıl ve Anarşist Dazlak Kafalılar) anti-faşist çalışmaya odaklanırlar. Quebec City’ deki Emile Henry grubu civardaki halk komiteleriyle ve toplumsal barınma mücadeleleriyle uğraşır. New York’taki Toplumsal Refah Kolektifi Staten Adası’ ndaki topluluğun örgütlenmesi ile ilgilidir. Toronto’ daki Freyheyt “Sen Sarhoş Denizci” dergisini yayınlar ve Yoksulluğa Karşı Ontario Koalisyonu ve emek mücadeleleri ile uğraşır.

Flint: New York’ taki Açık Şehir Kolektifi ve Philadelphia’ daki ve De’Cleyre gibi bazı daha yeni gruplar hala ortak fikirlerini ve pratiklerini geliştiriyorlar. Bulunduğumuz yerde örgütleniyoruz ve tek tek grupların taktiksel özerkliği ve esnekliği var.

NEFAC kurulduğundan beri nasıl bir evrim geçirdi?

Flint: Northeastern Anarchist dergisine bakarsanız nasıl bir evrim geçirdiğimizi görürsünüz. İlk bakışta esas olarak neo-liberalizme karşı harekette anti-kapitalist bir mesaj sağlamaya odaklıydık. Kara Blok aracılığıyla hareketin militanlığını artırmak ve taktiklerin çeşitliliğini sağlamak ile ilgiliydik. Büyük bir tecritten çıkıyorduk. NEFAC örgütlendiğinden beri bir protestodan ötekine gidip tepkisel politikalar ile uğraşmak yerine teorimize daha iyi bakma fırsatı bulduk.

Andrew: Artık ayağımız daha fazla yere basıyor. Yerel mücadelelere yerinde katılıyoruz.

Flint: Seattle A16 ve Quebec City’ deki bütün anti-neo liberal işlerin göbeğindeydik ama artık yerel konulara daha fazla odaklanmaya çalışıyoruz. 2001 yazında Baltimore’da Up-to-date çamaşır işçilerinin grevi ile dayanışmak için birçok şey yaptık; burada işçiler BİRLİK sendikasında örgütlülerdi. Bu mücadeleden, o kitlesel protestolardan daha fazla değer kazandık.

Andrew: A16 ve DC’ deki 29 Eylül’ün örgütlenmesine katılım gösterdik. Eğer o Allahın belası teröristler o uçakları çakmasalardı 29 Eylül’de DC’ de 1 milyon insan sokağa çıkacaktı.

Flint: Küreselleşme karşıtı harekette anti-kapitalizmi yerleştirmek için çok şey yaptık ama şimdi kazabileceğimiz kavgalara odaklanmak istiyoruz. 11 Eylül’deki İslamcı faşizm karşısında odağımızı yerel olana çevirdik.

Matt: Kazabileceğimiz muharebelere girmek iyi bir taktiktir. Kapitalizme son vermek uzun bir mücadelenin eseri olacak ama kazanmak için savaşmak zorundayız.

Flint: Kitlesel anti-kapitalist hareketlenmeyi ihmal etmiyoruz ama bunlar gerçekleştiğinde toplantıya ev sahipliği yapan alanın/şehrin yerel konularına odaklandıklarını görmek isteriz. Yoğunlaşabileceğimiz yerel mücadeleler var. Montreal’ de, Alberta’daki G8 toplantısına gitmek için işgal evlerini terk etmek istemediler. Toronto’da OCAP, göçmenler ile dayanışma için “Sermayeyi Ele Geçir” adlı bir olay örgütlüyor. 29 Eylül’de, DC’ de muhteşem yerel bağlantılar kuracaktı. Eylem bütün Here otellerinin kontratlarının bittiği tarihe denk düşüyordu. Maalesef New York’ daki anti-WEF(The World Economic Forum / Dünya Ekonomik Forumu) protestolarının hiç bir yerel bağlantısı yoktu. Burada tam olarak neyi başardık? Hareketin hala var olduğunu ve insanların 11 Eylül’den sonra sokağa çıkmaktan korkmadıklarını göstermek için orada olmak iyiydi ama hepsi bu. Bizim küresel bir perspektifimizin olması gerekiyor ama kazanmak için savaşmamız lazım.

Flint: Aynı zamanda savaş karşıtı çalışmaya öncelik de tanımıyoruz. Bu bizim kazabileceğimiz bir muharebe değil. Ahlaki sebepler ile ortaya çıkabiliriz ama devrim savaş karşıtı hareketten değil emek hareketi ile gelecek. Afganistan’daki savaş burada Baltimore’ da süren savaş ile aynı.

Matt: Ve biz savaşın hedefleriyiz. “Global düşün yerel hareket et” in, Volvo’ ların tamponuna yapıştırılmış bir çıkartmadan daha fazla anlamı olması gerekir.

Matt: Gerçekleşen diğer değişiklikler de şunlar. Dergiler daha iyi, NEFAC daha geniş, daha fazla yaşlı insan ve kadın bu işe bulaştı. Çoğumuzun işi var ve bir kısmımız sendika örgütleyicisi. Eğer insanlarla konuşmak ve onların sizi dinlemesini istiyorsanız, sizinle ilişkilenebilmeleri gerekir.

Son zamanlarda yürüttüğünüz kampanyalardan bir kaçını söyler misiniz? 

Up-to-date çamaşır işçilerinin BİRLİK grevi ile dayanışma çalışması yürüttük. A16’da resmi açılış protestolarında anti-wef protestolarında anti-faşist çalışmada yer aldık. İki üyemiz emek örgütleyicileridir. yerel radikal bir kitapçı olan Kara Gezegen Kitapları’nda her üyenin bir vardiya çalışması yönünde karar aldık. 20 Nisan’ da oradaki faşistler ile yüzleşmek için York PA’ ya gittik. Böyle olmasını istemezdik ama DC’ deki İsrail Elçiliği önünde faşist Ulusal Birlik’ in 11 Mayıs’taki gösterisinden bu yana anti-faşist çalışmaya öncelik veriyoruz.

Matt: Solda olan herkesin anti-faşist çalışma ile ilgilenmesi gerekir. Onlar esas tehlike ve esas rakiplerdir; Avrupa’ya bakın. Faşistler ile olan durum çok ciddidir ve bununla mümkün olduğu kadar çabuk ilgilenmek gerekir. Çünkü büyümeye ve solun yapabileceklerine ve gerçekleştirebileceklerine gölge düşürmeye devam edecektir.

Matt: Faşizmi kapitalizm yaratır ve onu kapitalizmden ayrı olarak ele almamız ve tutarlı bir alternatifini sunmamız gerekir. 11 Mayıs’ ta bizden daha örgütlüydüler ve çok üzüldük. Orta Atlantik artık Hammerskins ve Ulusal Birlik için bir odak noktasıdır. Onlara yerelde karşı çıkmak ve onları şehirden atmak zorundayız.

Jason: Faşistler esas olarak işçi sınıfından insanları devşirirler ve kapitalizmin sömürüsünün sebebi ve çözümü olarak nefret ve milliyetçiliği teşvik ederler.

NEFAC’ ın Anarşist harekette ne rol oynadığını düşünüyorsunuz?

Flint: Bir örgüt olarak parçalarımızın toplamından daha büyük olduğumuza inanıyoruz. Örgütlü ve disiplinli devrimci anarşizm için mücadele veriyoruz. Disiplin ile, özdisiplini ve kişisel sorumluluğu kast ediyoruz. İnsanların, sınıflarının geniş tabanlı, halk hareketlerine katılmaları gerektiğini savunuyoruz.

Bize yayınlarınızı ve nasıl üretilip dağıtıldıklarını anlatır mısınız?

Northeastern Anarchist üç ayda bir yayınlanıyor ve daha teorik bir yayın, Barricade her ay yayınlanıyor ve daha çok habere odaklanıyor, Ruptures (Kırılmalar) Fransız dilinde teorik yayındır. Bir kolektif, derginin üretiminin sorumluluğunu üstüne alır ama onlara bir bütün olarak federasyon yetki verir. Kolektiflerin özerklikleri vardır ama eğer yaptıkları şey hoşumuza gitmezse başkasını görevlendirebiliriz. Dergilerin içeriği e-mail ile tartışılır ve her kolektif buna katkıda bulur ve yayınlar kitapçılarda ve kolektifler tarafından dağıtılır.

Kaynak: 
http://flag.blackened.net/NEFAC

 

Left Turn Dergisi’nden Penny Howard ve Josh Brown’ın NEFAC’tan Roundhouse Kolektifi’yle yaptığı röportajdır.

Çeviri: 
Kara Kızıl Notlar